ค้นหาจากวิทยาเขต

รายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ( รหัสทางไกล 81 )
รุ่นของ IP Phone ชื่อหน่วยงาน หมายเลขภายใน หมายเลขภายนอก
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 3640
ห้องพักอาจารย์ 2 3631
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ห้องพักอาจารย์ 1) 3630
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 3620
สาขาวิชาเคมี 3610
โรงหล่อโลหะ 3521
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 3520
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3510
สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 3430
Shop ปี 1 3421
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร 3420
Shop ช่างกลโรงงาน 3411
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3410
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3340
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3330
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 3320
อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า 3311
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3310
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3210
ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3140
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3130
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3120
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3110
ศูนย์ CNC 3103
สานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3102
สานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3101
หัวหน้าสานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3100
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 3040
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 3030
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 3020
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3010
Cisco 9971 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3000
สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ 2490
สาขาวิชาภาษาไทย 2480
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2470
สาขาวิชาการบัญชี 2460
สาขาวิชาการจัดการ 2450
สาขาวิชาการตลาด 2440
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2430
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 2420
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2410
สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม 2320
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 2310
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการเขื่อมประกอบ 2270
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 2260
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2250
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ 2240
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล 2230
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 2220
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา 2210
สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2102
สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2101
หัวหน้าสานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2100
Cisco 9971 คณบดีคณะคุรุศาสตร์อุตสาหากรรม 2000
ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1621
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี 1611
ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 1611
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล 1611
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (อาคารวิทยฯ ชั้นลอย) 1532
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 5 ชั้น 2) 1531
Cisco 3905 สวส.งานเครือข่ายขอนแก่น 1530
ฝ่ายวิทยบริการ (อาคารวิทยฯ ชั้น 3) 1521
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (อาคารวิทยฯ ชั้น 2) 1512
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (อาคารวิทยฯ ชั้น 2) 1511
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานวิจัยและพัฒนา) 1411
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1411
ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 1411
ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจและสิทธิบัตร 1411
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา 1331
ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1331
ฝ่ายสุขภาพและอนามัย 1331
Cisco ATA 186 Fax สนง.ขอนแก่น Cisco ATA 1313
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานพัฒนานักศึกษา) 1311
ฝ่ายพัฒนา ทักษะ วินัยและประสบการณ์นักศึกษา 1311
ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา 1311
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานบุคคล) 1211
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 1211
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวินัย 1211
Cisco 6945 งานบริหารงานบุคคล 1211
แผนกงานบัญชี 1151
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 1151
ฝ่ายออกแบบและพัสดุ 1141
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 1131
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานบริหารแผนและการคลัง) 1131
ฝ่ายการคลัง( แผนกงานการเงิน) 1121
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 1030
แผนกงานเอกสารการพิมพ์ 1023
แผนกงานยานพาหนะ 1022
แผนกงานอาคารและสถานที่ 1021
แผนกงานจาหน่ายผลิตภัณฑ์และรับงานนอก 1020
แผนกงานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่ 1019
แผนกฐานข้อมูลหน่วยงาน 1011
แผนกงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 1011
แผนกงานนโยบายและแผนหน่วยงาน 1011
Cisco TelePresence EX90 Video Conference 1009
ผอ.สนง.วิทยาเขตขอนแก่น 1002
ผู้ช่วยอธิการบดีประจาวิทยาเขตขอนแก่น 1001
Cisco 9971 รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 1000
  • Today
  • Yesterday
  • Last 7 Days
  • Last 30 Days
  • This Month
  • Last Month
  • Custom Range