ค้นหาจากวิทยาเขต

รายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ( รหัสทางไกล 83 )
รุ่นของ IP Phone ชื่อหน่วยงาน หมายเลขภายใน หมายเลขภายนอก
Cisco 3905 รพ.ห้องตรวจ 4 3206
Cisco 3905 รพ.ห้องตรวจ 2 3205
Cisco 3905 รพ.ห้องการเงิน 3204
Cisco 3905 รพ.ห้องจ่ายยา 1 3203
Cisco 3905 รพ.ห้องเวชระเบียน 3202
Cisco 3905 สำนักงาน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 3201
Cisco 3905 คทธ. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3110
Cisco 3905 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย 3109
Cisco 3905 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการอาหาร 3108
Cisco 3905 สาขาวิชาการประมง 3107
Cisco 3905 สาขาวิชาพืชศาสตร์ 3106
Cisco 3905 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 3105
Cisco 3905 คทธ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 3104
Cisco 3905 คทธ.ฝ่ายวิชาการ 3103
Cisco 6945 คทธ. สำนักงานคณบดี 3102
Cisco 9971 คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3101
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิศวกรรมโยธา 2801
Cisco 3905 โปรแกรมวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2703
Cisco 3905 โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2702
Cisco 3905 โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2701
Cisco 3905 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรม 2501
Cisco 3905 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ 2404
Cisco 3905 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 2403
Cisco 3905 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 2402
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 2401
Cisco 3905 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 2304
Cisco 3905 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2303
Cisco 3905 โปรแกรมวิชาการตลาด 2302
Cisco 3905 โปรแกรมวิชาการบัญชี 2301
Cisco 3905 คอท.แผนกงานอาคารสถานที่ 2109
Cisco 3905 คอท.ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 2108
Cisco 3905 คอท. แผนกการเงิน และพัสดุ 2107
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2106
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบการผลิต 2105
Cisco 3905 คอท.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2104
Cisco 3905 คอท. ฝ่ายวิชาการ 2103
Cisco 6945 คอท. สำนักงานคณบดี 2102
Cisco 9971 คณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2101
Cisco 3905 สำนักงานหอพักนักศึกษา 1903
Cisco 3905 สำนักงานหอพักนักศึกษา 1903
Cisco 3905 งพศ. แผนกงานกีฬา (โรงยิม) 1902
Cisco 3905 สำนักงานงานพัฒนานักศึกษา 1901
Cisco 3905 งวท. แผนกงานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 1605
Cisco 3905 งวท. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1604
Cisco 3905 งวท. แผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา 1603
Cisco 3905 งวท. แผนกงานห้องสมุด 1602
Cisco 3905 สำนักงานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1601
Cisco 3905 ห้องประชุมค้ำคูณ 6 1600
Cisco 3905 แผนกงานพยาบาล 1504
Cisco ATA 186 Fax สนง.สกลนคร Cisco ATA 1313
Cisco 3905 ห้องประชุมค้ำคูณ 2 1206
Cisco 3905 สำนักงานงานบริหารงานบุคคล 1205
Cisco 3905 แผนกงานประกันคุณภาพ 1204
Cisco 3905 แผนกงานทะเบียนและวัดผล 1203
Cisco 3905 สำนักงานงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1202
Cisco 3905 สำนักงานงานวิจัยและพัฒนา 1201
Cisco 3905 แผนกงานออกแบบและพัสดุ 1125
Cisco 3905 แผนกงานบัญชี 1124
Cisco 3905 แผนกงานการเงิน 1123
Cisco 3905 แผนกงานนโยบายและแผน 1122
Cisco 3905 สนง.งานบริหารแผนและการคลัง 1121
Cisco 3905 แผนกงานกองทุน กรอ/กยศ 1106
Cisco 3905 แผนกงานอาคารสถานที่+ยานพาหนะ 1105
Cisco 6945 สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร 1104
Cisco 3905 ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร 1103
Cisco 3905 ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต 1102
Cisco TelePresence EX90 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร 1101
Cisco 3905 ประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสกลนคร 1100
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Cisco 3905 โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟแวร์
Cisco 9971 TEST-ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  • Today
  • Yesterday
  • Last 7 Days
  • Last 30 Days
  • This Month
  • Last Month
  • Custom Range