ค้นหาจากวิทยาเขต

รายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ( รหัสทางไกล 84 )
รุ่นของ IP Phone ชื่อหน่วยงาน หมายเลขภายใน หมายเลขภายนอก
Cisco TelePresence EX90 รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 5000
Cisco 3905 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 3801
Cisco 3905 สาขาวิชาการตลาด 3800
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3600
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาภาษาศาสตร์ 3500
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3400
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 3300
Cisco 3905 ธนาคารโรงเรียน 3201
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาการบัญชี 3200
Cisco 3905 สาขาวิชาการจัดการ 3110
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาการจัดการ 3100
Cisco 3905 ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3050
Cisco 3905 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดก 3040
Cisco 3905 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3030
Cisco 3905 ฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเทคโนโลยีการจัดการ 3020
Cisco 3905 ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3010
Cisco 3905 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คกจ. 3008
Cisco 3905 หัวหน้าสนง.คกจ. 3005
Cisco 6945 สำนักงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ 3001
Cisco 9971 คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 3000
Cisco 3905 สาขาวิชาพืชศาสตร์ (อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) 2209
Cisco 3905 แผนกงานช่างก่อสร้าง 2208
Cisco 3905 หัวหน้าแผนกงานยานพาหนะ 2207
Cisco 3905 ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2206
Cisco 3905 โรงนม 2205
Cisco 3905 ห้องปฏิบัติการ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2 2204
Cisco 3905 ห้องพักอาจารย์ อุตสาหกรรมเกษตร 1 2203
Cisco 3905 แผนกช่างยนต์ 2202
Cisco 3905 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 2201
Cisco 3905 อุตสาหกรรมเกษตร 2118
Cisco 3905 สำนักงานสาขาสิ่งทอและการออกแบบ 2117
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ 2116
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 2 2114
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 1 2112
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 2111
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาประมง 2110
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2109
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้น 6 2106
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2105
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 2104
Cisco 3905 ห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์ 2103
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาพืชศาสตร์ 2102
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาเกษตรศึกษา 2101
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 2100
Cisco 3905 งานบริการวิจัยและสหกิจ คณะเกษตร 2060
Cisco 3905 งานบริหารงานทั่วไปคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 2050
Cisco 3905 ฝ่ายประกันคุณภาพงานคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 2040
Cisco 3905 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2030
Cisco 3905 ฝ่ายทะเบียน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 2020
Cisco 3905 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 2010
Cisco 3905 สำนักงานคณบดีคณะเกษตร (เลขาคณะบดี) 2005
Cisco 6945 สนง.คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 2001
Cisco 9971 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 2000
Cisco 3905 แผนกยานพาหนะ 1900
Cisco 3905 ศูนย์เขมรศึกษา 1800
Cisco 3905 ห้องพยาบาล 1700
Cisco 3905 กองพัฒนานักศึกษา งานวัฒนธรรม 1650
Cisco 3905 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 1610
Cisco 3905 แผนกงานพัฒนานักศึกษา 1600
Cisco 3905 แผนกงานหลักสูตร 1550
Cisco 3905 แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา 1540
Cisco 3905 หัวหน้างานงานบริการการศึกษา 1530
Cisco 3905 แผนกประกันคุณภาพการศึกษา 1520
Cisco 3905 แผนกทะเบียนและประเมินผล 1510
Cisco 3905 แผนกงานบริหารงานทั่วไป งบศ. 1500
Cisco 3905 ห้องสมุด 1460
Cisco 3905 หัวหน้าแผนกวิทยบริการ 1450
Cisco 3905 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องปฏิบัติการ) 1440
Cisco 3905 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ(บริการซ่อมบำรุง) 1430
Cisco 3905 แผนกวิทยบริการ(บริการห้องสมุด) 1420
Cisco 3905 แผนกบริหารงานทั่วไป(วิทยบริการ) 1410
Cisco 3905 หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 1400
Cisco ATA 186 Fax สนง.วิทยาเขตสุรินทร์ Cisco ATA 1313
Cisco 3905 แผนกวิจัยและพัฒนา 1310
Cisco 3905 หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา 1300
Cisco 3905 หัวหน้างานบริหารทรัพยากร 1260
Cisco 3905 แผนกการเงิน 1250
Cisco 3905 หัวหน้าแผนกงานพัสดุ 1235
Cisco 3905 แผนกงานคลังและพัสดุ 1230
Cisco 3905 การเงิน(รายได้) 1226
Cisco 3905 แผนกบัญชี 1220
Cisco 3905 แผนกบริหารงานทั่วไป งบท. 1210
Cisco 3905 หัวหน้าแผนกงานนโยบายและแผน 1205
Cisco 3905 แผนกนโยบายและแผน 1200
Cisco 3905 หน.แผนกงานบริหารงานบุคคลและนิติการ 1110
Cisco 3905 แผนกงานบริหารงานบุคคล 1100
Cisco 3905 ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ 1095
Cisco 3905 ศูนย์หม่อนไหมราชมงคลอีสาน 1090
Cisco 3905 หอพักนักศึกษา 1080
Cisco 3905 สำนักงานสภาคณาจารย์วิทยาเขตสุรินทร์ 1070
Cisco 3905 งานอำนวยการ (งอก.) 1061
Cisco 3905 แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 1060
Cisco 3905 แผนกเอกสารการพิมพ์ 1030
Cisco 3905 แผนกบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ 1020
Cisco 3905 สำนักงานรองอธิการ 1012
Cisco 3905 แผนกงานสารบรรณกลาง 1005
Cisco 3905 สนง. ทดสอบขนส่ง 1004
Cisco 3905 สนง.รองอธ.(ผู้ช่วยอธิการบดี) 1003
Cisco 6945 งานสารบรรณ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 1002
Cisco 3905 สนง.รองอธิการวิทยาเขตสุรินทร์ 1002
Cisco 9971 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 1000
  • Today
  • Yesterday
  • Last 7 Days
  • Last 30 Days
  • This Month
  • Last Month
  • Custom Range